Regulamin

Zapoznaj się przed zakupem

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sklepu internetowego GREENHEAT.PL (zwany dalej Regulaminem) jest zbiorem warunków korzystania ze Sklepu.

2. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację przez Klienta wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.

4. Regulamin może podlegać zmianom. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.greenheat.pl i oznaczona datą jej wprowadzenia. Klient powinien samodzielnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianom od czasu jego ostatniej wizyty w Sklepie.

§2 DEFINICJE

Sklep internetowy GREENHEAT.PL – sklep działający pod adresem https://www.greenheat.pl, umożliwiający dokonywanie zakupów oferowanych w nim towarów za pośrednictwem internetu, zwany dalej Sklepem.

Operator sklepu internetowego – Łukasz Wais prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H GREENHEAT Łukasz Wais z siedzibą: ul. Księdza Werbla 9a, 64-610 Rogoźno, posługujący się numerem NIP 7661833539, zwany operatorem.
Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna będąca zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu i dokonująca w nim zakupów poprzez posiadane konto.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienie – czynność zakupu towaru dokonana za pośrednictwem Sklepu.

Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres wskazany przez Klienta.

Plik cookie („ciasteczka”) – informacja w postaci pliku tekstowego, wysyłana przez serwer Sklepu i zapisywana na urządzeniu Klienta w celu automatycznego generowania przeznaczonych dla niego treści Sklepu oraz prowadzenia anonimowych ogólnych statystyk aktywności Sklepu.

§3 REJESTRACJA W SKLEPIE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej https://www.greenheat.pl i w konsekwencji dysponowanie kontem użytkownika Sklepu.

2. Podstawowym warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i ich zaakceptowanie bez zastrzeżeń oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamówienia w Sklepie.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

§4 CENY

1. Wszystkie podane w Sklepie ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

2. Ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich.

3. Ceny produktów oferowanych w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Sklep ma prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach oferowanych towarów, a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie dotyczy zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§5 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Koszty dostawy wyliczane są indywidualnie dla każdego zamówienia. W szczególności dotyczy to:
a) obiektów wielkogabarytowych,
b) zamówień składanych przez Klientów mających siedzibę poza granicami Polski,
c) zamówień, dla których miejsce dostarczenia towarów znajduje się poza granicami Polski.

2. Kotły C.O. oferowane przez Sklep dostarczane są bezpłatnie na terenie województwa wielkopolskiego.

3. Sklep akceptuje następujące sposoby płatności:

a) przedpłata na rachunek bankowy,
b) płatność gotówkowa przy odbiorze (bez dodatkowych opłat) – wyłącznie dla dostaw na terenie Polski,
c) Paypal (bez dodatkowych opłat).

4. Przesyłka towarów następuje za pomocą firmy kurierskiej, UPS, Poczty Polskiej lub transportem własnym.

5. Warunki dostawy kotłów i przedmiotów wielkogabarytowych są uzgadniane indywidualnie z każdym Klientem.

§6 ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wrzucenie do Koszyka wybranych produktów i sfinalizowanie transakcji zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

3. Przed realizacją zamówienia Sklep każdorazowo potwierdza ostateczne warunki transakcji, w tym koszty dostawy i termin realizacji.

4. Wszystkie zamówienia indywidualne (w tym przystosowanie kotłów do potrzeb klienta) wymagają potwierdzenia pisemnego, na adres poczty elektronicznej: biuro@greenheat.pl.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy kupna-sprzedaży w sytuacji, gdy zamówiony produkt jest niedostępny. Informacja o niedostępności towaru zostanie przekazana Klientowi niezwłocznie.

6. W przypadku opóźnienia dostawy towaru Klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o dalszym sposobie realizacji zamówienia.

7. Zamawiając towar Klient akceptuje niniejszy regulamin oraz upoważnia Sklep do wystawienia faktury bez podpisu.

8. Karty gwarancyjne dostarczane są razem z produktami.

§7 REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wraz z dowodem zakupu na adres Operatora, wskazany w §2.

2. W celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa transakcji Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki podczas jej odbioru od doręczyciela.

3. W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona lub towar jest niezgodny z zamówieniem, należy sporządzić wraz z kurierem tzw. “protokół szkodowy” zawierający m.in. datę sporządzenia, nr listu przewozowego, podpisy kuriera i osoby odbierającej oraz opis uszkodzenia / niezgodności.

4. W przypadku braku możliwości obejrzenia zawartości przesyłki w momencie jej przyjęcia, należy wpisać na liście przewozowym adnotację “towar przyjęty bez sprawdzenia”.

5. Ewentualne braki i niezgodności należy zgłaszać niezwłocznie po odbiorze towaru.

6. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia reklamacji.

§8 ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Konsument w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie.

2. Dla zachowania 10-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 niezbędne jest wysłanie w tym terminie na adres Operatora wskazany w §2 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić na adres Operatora wskazany w §2, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy.

4. Zwrot produktów może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży. Do faktury VAT zostanie wówczas wystawiona faktura korygująca i dokument rozliczenia kosztów zwrotu.

5. Sklep dokonuje zwrotu należności za towar nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu towaru i podpisanej faktury korygującej.

6. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres

7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Operator dokłada wszelkich starań, by zapewnić niezawodność funkcjonowania Sklepu i zabezpiecza zgromadzone dane Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Operator umieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies („ciasteczka”) i uzyskuje do nich dostęp w celach opisanych w §2 Regulaminu, wyłącznie na użytek własny. Danych uzyskanych za pomocą plików cookies („ciasteczek”) Operator nie przekazuje i nie będzie przekazywać osobom trzecim.

3. Klienci mogą w każdym czasie zmienić w swoich urządzeniach ustawienia dotyczące plików cookies („ciasteczek”) poprzez odpowiednią konfigurację oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). Możliwe jest wprowadzenie ustawień blokujących obsługę plików cookies („ciasteczek”), usuwających je po zakończeniu pracy z przeglądarką lub informujących o ich każdorazowym umieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies („ciasteczek”) dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

4. Zablokowanie przez Klienta w jego urządzeniu obsługi plików cookies („ciasteczek”) może utrudnić korzystanie z funkcjonowania Sklepu.

§10 INFORMACJE DODATKOWE

1. Oferowane przez Sklep produkty są fabrycznie nowe.

2. Treść Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie znaki towarowe, loga lub nazwy handlowe używane w Sklepie są własnością ich prawnych właścicieli.

4. Opisy produktów i zdjęcia stanowią chronioną własność Operatora lub współpracujących z nim producentów, importerów oraz dystrybutorów. Kopiowanie tekstów oraz zdjęć ze strony internetowej Sklepu wymaga zgody Operatora pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w przepisach prawa.

5. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian opisów, parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w Sklepie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (zwanej dalej Ustawą), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4

6. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Operatora (w tym rozpowszechnianie) informacji zamieszczonych przez Klienta w Sklepie, w szczególności opinii na temat znajdujących się w jego ofercie

7. Operator ma prawo do okresowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie konta Klienta, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Sklepu, Operatora lub innych użytkowników lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewnetualne szkody poniesione przez Klienta na skutek udostępnienia przez niego osobom trzecim loginu i hasła dostępu do konta użytkownika Sklepu.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20 listopada 2013 r.